Добавить биографию на сайт

Биографии известных людей.
Факты, фото, видео, интересные истории.

Поделиться

Колодный, Анатолий Николаевич: биография

в журналах и сборниках   
 • Колодний А. Н., Батюк І. Г. Пути и методы формирования научного мировоззрения // Вопросы методикипреподавания философии. Сборник трудов. — Одесса, 1963. — С. 66–91.
 • Колодний А. Н. Пристосовницькі тенденції сучасного православ’я у сфері релігійного культу // Питання атеїзму. — Вип. І. — К., 1965. — С.46-54.
 • Колодный А. Н. Критика богословской теории соотношения искусства и религиозного культа// Тезисы докладов ХХІ научной сессии Черновицкого университета. Секция общественных наук. — Черновцы, 1965. — С. 142-146.
 • Колодный А. Н. Проблемы теории и практики преодоления обрядово-бытовой религиозности // Тезисы докладов ХХІ научной сессии Черновицкого университета. Секция общественных наук. — Черновцы, 1965. — С. 139-142.
 • Колодный А. Н. Исторические корни религии // Тезисы докладов ХХІІ научной сессииЧерновицкого университета. Секция общественных наук. — Черновцы, 1966. — С. 125-129.
 • Колодный А. Н. Методика и некоторые предварительные результаты конкретно-социологического исследования обрядово-бытовой религиозности // Тезисы докладов ХХІІ научной сессииЧерновицкого университета. Секция общественных наук. — Черновцы, 1966. — С. 129-133.
 • Колодний А. Н. Функції нової побутової обрядовості // ІV наукова конференція аспірантівКиївського університету. Збірник текстів. — К., 1966. — С. 82-84.
 • Колодний А. Н. Обрядово-побутова релігійність сучасного віруючого // Питання атеїзму. — 1969. — Вип. ІV. — К., 1969. — C. 92-105 .
 • Колодний А. Н. Природа і суспільство // Актуальні питання історичного матеріалізму. Навчальний посібник. — Чернівці, 1969. — С. 15-26.
 • Колодний А. Н. Особливості і шляхи подолання обрядово-побутової релігійності // Питання атеїзму. — Вип. V. — К., 1970. — С. 77 – 85.
 • Колодний А. Н. В. І. Ленін і деякі питання подолання обрядово-побутової релігійності // Нові обряди та звичаї – в життя і побут трудящих. Збірник. — К., 1970. — С. 3-15.
 • Колодний А. Н., Надольний І. Ф. Прості норми моралі і релігія // Людина і світ. — 1971. — № 3. — С. 32-37.
 • Колодний А. Н. Суспільна свідомість та її структура // Питання історичного матеріалізму. Навчальний посібник. — Чернівці, 1971. — С. 23-30.
 • Колодний А. Н. Сутність релігійного сектантства і проблеми його класифікації // Ідеологія сучасного релігійного сектантства. Колективна монографія. — Львів, 1971. — С. 7- 26.
 • Колодний А. Н. Суспільний прогрес і релігійне сектантство // Ідеологія сучасного релігійного сектантства. Колективна монографія. — Львів, 1971. — С. 26-46.
 • Колодний А. Н., Колодна А.І. Питання походження та генези релігійних вірувань у науковій спадщині О. О. Потебні // Питання атеїзму. — Вип VІІІ. — К., 1972. — С. 137-145.
 • Колодный А. Н. Атеистическая убеждённость студента и пути её формирования // Роль преподавателя в коммунистическом воспитании студентов. Сборник статей. — Рига, 1972. — С. 27-31.
 • Колодний А. Н., Степанюк Д. М. Виховання кадрів пропагандистів у вузі // Формування нової людини в умовах вузу. Науково-методичний збірник. — К., 1972. — С. 132-135.
 • Колодний А. Н. Висвітлення питань походження релігії в курсі наукового атеїзму // Формування наукового світогляду у студентської молоді. Збірник праць. — Чернівці, 1973. — С. 63-67.
 • Колодный А. Н. Социологическая и историческая закономерность // Философия и гуманитарные науки. Научный сборник. — Черновцы, 1973. — С. 8-14.
 • Колодний А. Н. Гносеологічні і соціально-історичні корені історичного ідеалізму // Методичні вказівки з історичного матеріалізму. — Чернівці, 1974. — С. 13-14.
 • Колодний А. Н. Діалектика суспільного буття і суспільної свідомості. // Методичні вказівки з історичного матеріалізму. — Чернівці, 1974. — С. 26-27.
 • Колодний А. Н. Соціальна природа техніки // Методичні вказівки з історичного матеріалізму. — Чернівці, 1974. — С. 16-17.
 • Колодний А. Н. Творчі рубежі суспільствознавців // Чернівецький державний університет. Монографія. — Львів, 1975. — С. 108-122.
 • Колодний А. Н. Основні етапи розвитку буржуазної соціологічної теорії // Критика сучасної буржуазної соціології. Навчальний посібник. — Чернівці, 1975.
 • Колодний А. Н., Пірен М.І. Критика сучасної філософії історії // Критика сучасної буржуазної соціології. Навчальний посібник. — Чернівці, 1975.
 • Колодний А. Н. Релігія як соціально-історичний феномен // Філософська думка. — 1976. — № 6.
 • Колодний А. Н. Типологічний аналіз світоглядної зрілості студентів // Питання атеїзму. — Вип. ХІІ. — К., 1976. — С. 62-70.
 • Колодний А. Н. Сутність і структура суспільної свідомості // Плани і методичні розробки занять з історичного матеріалізму. — Житомир, 1977. — С. 33-39.
 • Колодный А. Н. Кризис религии и студенческая молодёжь // Формирование научного мировоззрения у студенческой молодёжи. Сборник тезисов. — Ивано-Франковск, 1977. — С. 38-39.
 • Колодний А. Н. Атеїзм як елемент духовної культури // Філософська думка. — 1978. — № 3.
 • Колодный А. Н. Развитие у студента интереса к изучению научного атеизма и готовности к атеистической деятельности // Вопросы методики преподавания научного атеизма в высших учебных заведениях. Сборник статей. — М., 1978. — С. 46-54.
 • Колодный А. Н. Психолого-педагогические основания подготовки студента к активной воспитательной деятельности // Вопросы атеизма. — Вып. ХV. — К., 1979. — С. 39-47.
 • Колодний А. Н. Закономірності формування активної життєвої позиції у майбутнього педагога // Формування життєвої позиції педагога. Збірник статей. — Житомир, 1979. — С. 33-37.
 • Колодний А. Н. Обрядові форми як елементи сільського побуту // Соціально-економічні зміни в соціалістичному селі. Науковий збірник. — Житомир, 1979. — С. 56-65.
 • Колодный А. Н. Научно-атеистическое воспитание личности как важное направление формирования её коммунистического мировоззрения // Социалистический образ жизни и проблемы воспитания личности. Коллективная монография. — К., 1979. — С. 202- 220.
 • Колодный А. Н. Подготовка студента к проведению внеклассной воспитательной работы // Улучшение качества подготовки педагогических кадров и повышения уровня идейно-политического воспитания студенческой молодёжи. Сборник статей. — Харьков, 1979. — С.119-121.
 • Колодный А. Н. Психолого-педагогические основы подготовки студентов к атеистической деятельности // Вопросы атеизма. — Вып. ХV. — К., 1979. — С.39-47.
 • Колодный А. Н. Категория естественного и её роль в утверждении научного мировоззрения // Единство мировоззренческой и методологической функций философии. Сборник тезисов. — К., 1980. — С. 4-7.
 • Колодний А. Н. Роль ідеї природного в утвердженні науково-матеріалістичного світогляду. // Комуністичне виховання молоді. Науково-методичний збірник. — Житомир, 1980. — С.29-32.
 • Колодний А. Н. Так ми працюємо (про роботу факультету громадських професій) // Соціалістична культура. — 1980. — № 8. — С. * Колодный А. Н., Колодная А. И. Методологические принципы оценки творческого наследия прогрессивных украинских мыслителей // Вопросы атеизма. — Вып. ХVІ. — К., 1980. — С. 50—58.
 • Колодный А. Н. Проблемное обучение как эффективное средство формирования активной жизненной позиции личности // Воспитание активной позиции в студенческой молодёжи. Сборник статей. — К., 1982. — С.93-108.
 • Колодный А. Н., Дулуман Е. К. Обрядность как важнейший элемент сельского быта //
 • Колодный А. Н. Пути и средства формирования активной жизненной позиции личности // ІV Уральские социологические чтения. — Пермь, 1982. — С.10-12.
 • Колодный А. Н. Атеизм как выражение социального оптимизма личности // Вопросы атеизма. — Вып. ХVІІІ. — К., 1983. — С. 22-29.
 • Колодный А. Н. Социально-психологические проблемы формирования активной жизненной позиции молодёжи // ХХVІ съезд КПСС и актуальные проблемы социальной политики партии. Научный сборник. — Пермь, 1982. — С. 34–46.
 • Колодный А. Н. Вопросы преемственности в атеистическом воспитании школьников и студентов. // Научный атеизм. Проблемы формирования мировоззрения учащейся молодёжи. Сборник статей. — Пермь, 1983. — С.17-32.
 • Колодный А. Н. Пути и формы религиозного воздействия на студенческую молодёжь // Вопросы атеизма. — Вып. ХІХ. — К., 1983. — С.55-63.
 • Колодний А. Н. Ленінська атеїстична спадщина і сучасність // Людина і світ. — 1984. — № 1.
 • Колодний А. Н., Колодна А. І. Атеїстичні погляди О. О. Потебні // Філософська думка. — 1985. — № 6. — С. 89—100
 • Колодный А. Н. Теологическая интерпретация философии как форма апологии религии // Критика философской апологии религии. Коллективная монография. — К., 1985. — С.230-271.
 • Колодний А. Н. Культова містика сучасного православ’я // Людина і світ. — 1986. — № 8.
 • Колодний А. Н. Містицизм культової практики // Ідеологія руського православ’я. Колективна монографія. — К., 1986. — С. 141-162.
 • Колодний А. Н., Колодная А. И. Актуализация атеистического контекста нравственного воспитания студентов // Нравственные и эстетические проблемы воспитания студентов и школьной молодёжи. Сборник статей. — Полтава, 1986. — С.71-73
 • Колодний А. Н., Кондратик Л. И. Социально-экономические условия массового атеизма // Вопросы атеизма. — Вып. ХХШ. — К., 1987. — С. 8-15.
 • Колодный А. Н. Глобалистика как слагаемая православного богословия // Православие и современность. Коллективная монография. — К., 1988. — С. 266-311.
 • Колодный А. Н., Колодная А. И. Органическое единство образования и воспитания // Вопросы атеизма. — Вып. ХХІV. — К., 1988. — С. 60-68
 • Колодний А. Н. Сучасна релігійна громада // Людина і світ. — 1989. — № 5.
 • Колодний А. Н., Колодная А. И. Методологическая несостоятельность попыток адаптирования атеизма в рамках теологии // Вопросы атеизма. — Вып. ХХV. — К.,1989. — С. 58-65
 • Колодный А. Н., Лобовник Б., Митрохин Л. Н., Гараджа В. И. Атеизм — черта материалистического мировоззрения и отрасль знания // Атеистическое воспитание: содержание, формы и методы. Коллективная монография. — К., 1989. — С. 7-63.
 • Колодный А. Н. Атеистическая культура студента //Проблемы становления мировоззренческой культуры студентов. Научно-методический сборник. — Черновцы, 1990. — С. 3-5
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Мировоззренческая и гуманистическая ценность атеизма //Человек и духовные ценности. Сборник статей. — Кишинёв, 1990. — С. 170-172
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Мировоззренческая и гуманистическая природа атеизма //Человек и духовные ценности. Сборник статей. — Кишинёв, 1990. — С. 170-173
 • Колодный А. Н. Атеистическая культура личности: сущность и структура // Ленинское теоретическое наследие и культурный прогресс. Сборник. — Ровно, 1990. — С. 60-62.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А., Глушак А. С.Религия и атеизм — слагаемые культуры // Перестройка и проблемы эволюции человека. Научный сборник. — Севастополь, 1990. — С. 69-70.
 • Колодний А. Н. Науковий атеїзм – ”прямий і неминучий висновок з діалектичного матеріалізму” // Ленінська атїстична спадщина і сучасність. Колективна монографія. — К., 1990. — С. 52-77.
 • Колодний А. Н. Обрядотворчість і проблеми виховання // Ленінська атїстична спадщина і сучасність. Колективна монографія. — К., 1990. — С. 179-197.
 • Колодний А. Н. Підійти до віруючого „і так і сяк” // Ленінська атїстична спадщина і сучасність. Колективна монографія. — К., 1990. — С. 197–220 .
 • Колодный А. Н. Религия и национальное самосознание украинцев // Человек, бытие, культура. Сборник статей.– К.- Переяслав-Хмельницкий, 1991. – С. 9-11.
 • Колодный А. Н. Функции атеизма как явления культуры // Культура. Религия. Атеизм. Коллективная монография. — К., — 1991. — С. 36-67.
 • Колодный А. Н. Атеистическая культура личности // Культура. Религия. Атеизм. Коллективная монография. — К., — 1991. — С. 236-260.
 • Колодный А. Н., Кондратик Л. И.Культура атеистического воспитания личности // Культура. Религия. Атеизм. Коллективная монография. — К., — 1991. — С. 261-287
 • Колодный А. Н. Путями поиска истины // Религии Крыма. — Симферополь, 1991. — С. 3-5.
 • Колодний А. Н. Українська духовність в її релігійних виявах // Релігійні традиції в духовному відродження України. Збірник статей. — Полтава, 1992. — С.10-12.
 • Колодний А. Н. Релігія у світобаченні Тараса Шевченка // Творчість Т. Г. Шевченка у філософській культурі України. Науковий збірник. — К.,1992. — С. 37-47.
 • Колодний А. Н. Релігія в контексті історії і культури українського народу // Релігія в України: дослідження, матеріали. — Львів, 1992. — С.9-16.
 • Колодный А. Н., Колодная А. І. О. О. Потебня і Г. С. Сковорода // Сковорода Григорій: дослідження, розвідки, матеріали. —К., 1992. — С. 215-222
 • Колодний А. Н. Методологічні засади наукового відтворення історії релігії в Україні // Релігія в Україні. Науковий збірник. — К.—Львів, 1992. — С. 30-32.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Формування і особливості Українського Православ’я // Актуальні проблеми дослідження філософської культури Східних слов’ян ХІ-ХVІІІ століть. Науковий збірник. — Полтава, 1992. — С. 77-82.
 • Колодний А. Н. Иван Огієнко — ідеолог Українського Православ’я // Духовна і науково-педагогічна діяльність Івана Огієнка в контексті українського національного відродження. Збірник тез. — Кам’янець-Подільський, 1992. — С. 20-21.
 • Колодний А. Н. Сковорода як релігієтворець // Григорій Сковорода – український мислитель. Збірник статей. — Львів, 1992.
 • Колодний А. Н. Філософ з українською душею // Філософська думка. — 1992. — № 10.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Релігія і Україна (українські мислителі доби національної неволі про етнотворчу і етноінтегративну функцію релігії) // Деп. УкрІНТЕІ 07.07.1992р. за № 1024-Ук 92
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Що таке релігія // Людина і світ. — 1992. — № 9-10. — С.17-20
 • Колодний А. Н. Релігія і національна самосвідомість українців // Релігія і Церква в національному відродженні України. — Тернопіль, 1993. — С. 30-37.
 • Колодний А. Н. Українська духовність в її релігійних виявах // Церква і національне відродження. — К., 1993. — С. 288-297.
 • Колодний А. Н. Релігійні вияви національного буття українців // Церква і соціальні проблеми життя. Енциклика папи Івана Павла ІІ „Сотий рік”. Збірник статей. — Львів, 1993. — С. 99-109.
 • Kolodny A. N. Religions and Communities – Institutionalisation and Communities? Abstrakty. // Religion seen from the Perspektive оf 21 st. Century. — Krakow, 1993. — С.16.
 • Колодний А. Н. Українське Православ’я; особливості і нинішній стан // Релігія в Україні. Збірник статей. — Львів, 1993. — С.60-62.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. А. Іван Огієнко і Українське Православ’я // Огієнківські читання. — К.,1993. — С. 4-19.
 • Колодний А. Н. Формування і особливості українського Православ’я //Актуальні проблеми дослідження культури Східних слов’ян. — Полтава, 1993. — С. 24-28.
 • Колодний А. Н. Молодь і молодість церковно-релігійного життя // Молодь і проблеми конфлікту в період переходу до демократичного суспільства. Збірник тез. — Чернівці, 1994. – С.85-87.
 • Колодний А. Н. Іван Франко про сутність і функціональність релігії // Історія релігії в Україні. Збірник тез. — К.-Львів, 1994. — С.95-97.
 • Колодний А. Н. Методологічні пошуки українських релігієзнавців // Релігія в Україні: дослідження і матеріали. — Львів, 1994. — С.66-75.
 • Колодный А. Н. Объект и предмет религиеведения // Философия. Религия. Культура. Сборник работ. — К.-Севастополь, 1994. —С.94-95.
 • Колодний А. Н., Саган О. Н. Василь Липківський і відродження традицій Українського Православ’я // Православ’я і культура: історія і сучасність. Збірник тез. — Полтава, 1994. — С.121-123.
 • Колодный А. Н. Вступ // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 3-5.
 • Колодный А. Н. Християнство в контексті історії українства // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — – С. 31-49.
 • Колодный А. Н. Українська духовність у її релігійних виявах // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 49-61.
 • Колодный А. Н. Життя як філософська релігійність (Г. С. Сковорода) // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 62-67.
 • Колодный А. Н. Бог як дух Правди (Т. Г. Шевченко) // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С.78-89.
 • Колодный А. Н. Питання релігії – справа сумління (М. Драгоманов) // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 98-104.
 • Колодный А. Н., Біленко Т. І. Мова як елемент національного церковно-релігійного життя // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 154-165.
 • Колодный А. Н. Українська релігієзнавча думка: стан і перспективи // Релігія в духовному житті українського народу. Колективна монографія. — К., 1994. — С. 193-196.
 • Kolodny A. N. Determinants of the Nontraditional Religiosity // New Religious Phenomena in Central and Eastern Europe. —Krakow, 1995. — С. 10.
 • Колодний А. Н. Олександр Потебня як релігієзнавець// Історія релігії в Україні. Збірник тез. — К.-Львів, 1995. — С. 219-221.
 • Kolodny A. N. Czynnik religiyny w odrodzeniu narodowym Ukrainy // Nomos. Kwartalnik Religioznawczy. — № 9: Religia w perspektiwie XXI wieku. — Krakow, 1995. — С. 100-104.
 • Колодний А. Н. Основні закономірності релігійного процесу в Україні // Почаївський монастир в контексті історії та духовності українського народу. Збірник праць. — Тернопіль, 1995. — С. 30-35.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Проблема співвідношення національного і релігійного в науковій спадщині М. Драгоманова // Соціально-філософські ідеї Михайла Драгоманова. Збірник праць. — К., 1995. —С. 88-94
 • Колодний А. Н. Релігійні процеси в Україні: реалії сьогодення // Релігія і Церква в контексті реалій сьогодення. Науковий збірник. — К., 1995. — С. 32-34.
 • Колодный А. Н., Филиппович Л. А. Религиозная духовность: сущность и формы // Межкультурные коммуникации и проблема духовности в конце ХХ века. Сборник работ. — К.-Севастополь, 1995. – С. 13— 16.
 • Колодний А. Н. Драгоманівське бачення проблеми національної релігії //Суспільно-історична спадщина Михайла Драгоманова і сучасність. Збірник праць. — К.,1995. — С. 16-19.
 • Колодний А. Н. Релігія і Держава в Україні: контекст взаємозв’язку // Україна: людина, суспільство, природа. Науковий збірник. — К., 1995. — С. 26-27.
 • Колодний А. Н. Філософ з українською душею. Стаття-передмова // Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. — К., 1996. — С. 9-18.
 • Колодний А. Н. Примітки. Іменний покажчик. // Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. — К., 1996. — С. 220-234.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство я к наука // Релігієзнавство: предмет, структура, методологія. — К., 1996. — С. 7-37.
 • Колодний А. Н. Принципи релігієзнавчих досліджень // Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. — К., 1996. — С. 37-63.
 • Колодний А. Н. Методологічні проблеми українського релігієзнавства // Олексюк В. Християнські основи української філософії. Вибрані твори. — К., 1996. — С. 222 – 228.
 • Колодний А. Н., Біленко Т. І Християнство, духовність, феномен слова в культурі Київської Русі // Гуманізм і духовність в контенксті культури. Збірник матеріалів конференції. — Дрогобич, 1996. — С. 32-42.
 • Колодний А. Н. Українське релігієзнавство: стан і перспективи // Українське релігієзнавство. — К., 1996. — № 1. — С. 1-8.
 • Колодний А. Н., Бабій М. Ю., Филипович Л. О. Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні // Українське релігієзнавство. — К., 1996. — № 1. — С. 17-24.
 • Колодний А. Н. Рідновірство: витоки, течії, тенденції // Українське релігієзнавство. — К., 1996. — № 1. — С. 17-24.
 • Колодный А. Н., Филиппович Л. А. Іван Франко: “Розум і просвіта не суперечні релігії” // Людина і світ. — 1996. — № 8. — C. 31 – 34.
 • Колодний А. Н. Відродження чи стан кризи? // Історія релігії в Україні. Збірник праць. — Львів, 1996. — С. 112-115.
 • Колодний А. Н. Велич і уроки Петра Могили // Петро Могила і сучасність. Збірник праць. — К., 1996. — С. 3-4.
 • Колодний А. Н. Петро Могила і сучасні релігійні процеси в Україні // Феномен Петра Могили: біографія, діяльність, позиція. Колективна монографія. — К., 1996. — С. 212-240.
 • Колодний А. Н., Бабій М. Ю., Косуха П. І., Филипович Л. О. Нові релігійні течії і культи в сучасній Україні // Віра й культура. — 1996. — Часопис 10. — С. 83-92
 • Колодний А. Н. Почесні наукові співробітники Відділення релігієзнавства // Віра й культура. — 1996. — Часопис 10. — С. 123-124.
 • Колодний А. Н. Українське Православ’я як культурно-історичний феномен // Християнство і культура. Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 1996. — С. 87-93.
 • Колодний А. Н. Релігійні вияви національного буття українців // Феномен української культури: методологічні засади осмислення. Колективна монографія. — К., 1996. — С. 273-285.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавче осмислення феномену релігії // Феномен релігії. Збірник тез. — К.,1996. — С. 3-4.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство: предмет, структура і риси // Наукові записки Києво—Могилянської Академії. — Том І: Філософія та релігієзнавство. — К., 1996. — С. 108-116.
 • Колодний А. Н. Релігія і Церква в контексті історії України // Історія релігії в Україні. — Том І: Дохристиянські вірування. Прийняття християнства. — К., 1996. — С. 5-36.
 • Колодний А. Н. Релігія в контексті духовного відродження України // Українське релігієзнавство. — 1996. — № 2. — С. 12
 • Колодный А. Н. Дорогами поиска истины // Боги Тавриды. Сборник. — Севастополь, 1997. — С. 242-243.
 • Колодний А. Н. Огієнківські уроки з відродження Українського Православ’я // Історія релігії в Україні. Науковий збірник. – Львів, 1997.
 • Колодный А. Н. Современная теология: состояние и тенденции изменений // Пути самопознания человека. Сборник статей. — К.-Севастополь, 1997. — С. 62-64.
 • Колодний А. Н., Біленко Т. І. Мова як елемент національного релігійно-церковного життя (у світлі візії І. Огієнка) // Духовна і науково-педагогічна дільність І.І. Огієнка в контексті українського національного відродження. Збірник статей. — К.-Кам’янець-Подільський, 1997. — С. 55-67.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. The Non-traditional Religiosity in the Context of the spiritual Revival of Ukraine // New Religions Phenomena in Ctntral and Eastern Europe. — Krakow, 1997. — С. 301-315 .
 • Колодний А. Н., Климов В. В. Україна вшановує митрополита Петра Могилу // Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Науковий збірник. — К., 1997. — С. 5-11.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Петро Могила — фундатор української богословської думки // Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч. Науковий збірник. — К., 1997. — С. 47-61.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Причини і умови поширення нетрадиційної релігійності // Україна: людина, суспільство, природа. Науковий збірник. — К., 1997. — С.64-66.
 • Колодний А. Н., Климов В. В. Петро Могила: богослов, церковний і культурний діяч // Віра й культура. — 1997. — 1998. — Часопис ХІ. — С. 193-196.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О., Марушкевич А. Огієнківські читання в Україні. // Віра й культура. — 1997. — 1998. — Часопис ХІ. — С. 201-202.
 • Колодний А. Н., Здіорук С.І. Ідея національної Церкви і національної релігії// Ідея національної Церкви в Україні. Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 1997. — С. 39-49.
 • Колодний А. Н. Паспорт релігієзнавчої спеціалізації // Українське релігієзнавство. — 1997. — № 6. — С. 72-74.
 • Колодний А. Н. Закономірності релігійного процесу в Україні // Християнство в контексті історії та культури України. Науковий збірник. — К., 1997. — С. 4-6 .
 • Колодний А. Н. Християнство в контексті історії і культури України. Підсумковий документ конференції.// Християнство в контексті історії та культури України. Науковий збірник. — К., 1997. — С. 94-95.
 • Колодний А. Н. Місіонерство в контексті релігійних реалій України // Українське релігієзнавство. — Вип. 5. — К., 1997. — С. 57-58.
 • Колодний А. Н. Україна відзначає 2000-річчя Різдва Христового // Українське релігієзнавство. — Вип. 5. — К., 1997. — С. 61-63.
 • Колодний А. Н. Історія релігії в Україні: дослідження, проблеми // Українське релігієзнавство. — Вип. 5. — К., 1997. — С. 59-60.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Іван Огієнко і Українське Православ’я // Огієнківські читання. — Вип.1. — К., 1997. — С. 4-18
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Огієнківські уроки з відродження Українського Православ’я // Релігія в Україні. Науковий збірник. — Львів, 1997. — С. 96-97.
 • Колодний А. Н. Історична постать світового масштабу (до 2000-річчя Різдва Христового) //Вісник Національної Академії наук України. — 1998. — № 5-6. — С. 79-83 .
 • Колодный А. Н. Християнство в контексті історії України// Україна: людина, суспільство, природа. Науковий збірник. — К., 1998. — С. 79-81.
 • Колодный А. Н. Благодійність християнських конфесій // Матеріали християнської міжконфесійної зустрічі „Будьте ж благородні, як і Отець Ваш милосердний”. — К., 1998. — С. 25-27.
 • Колодный А. Н. Християнство в контексті історії України // Україна: людина, суспільство, природа. Науковий збірник. — К., 1998. — С.79-81.
 • Колодний А. Н. Арсен Річинський про мову церковно-релігійного життя // Арсен Річинський ідеолог Українського Православ’я. – К.-Тернопіль-Кременець, 1998. — С. 27-41.
 • Колодний А. Н., Закович М. М. Релігійна та релігієзнавча освіта в Україні // Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий щорічник. — Число 2. — К., 1998. — С. 82-87.
 • Колодний А. Н., Здіорук С. І. Становлення національних церков як складова національного відродження //Релігійна свобода: історичне підгрунтя, правові основи і реалії сьогодення. Науковий щорічник. — Число 2. — К., 1998. — С. 82-87.
 • Колодний А. Н.Закономірності релігійного процесу в Україні // Християнство і культура: теорія, традиції, сучасність. Науковий збірник. — Полтава, 1998. — С. 63-67.
 • Колодний А. Н. Релігія і Церква в контексті національного відродження України// Етнос і релігія. Збірник тез. — К., 1998. — С. 21-22.
 • Колодний А. Н. Християнські вияви духовності українця // Християнство і духовність. Науковий збірник. — К., 1998. — С. 39-44.
 • Колодный А. Н. Религиозная свобода в посткоммунистических странах // Религия и право. — 1999. — № 6. — С. 13-14.
 • Колодний А. Н. Християнськість духовності українця //Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея. Доповіді конференції. — К., 1998. — С. 49-54.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Релігія в контексті духовного і національного життя України // Примирення – дар Божий, джерело повноти життя. Збірник статей. — К., 1999. — С. 69-74.
 • Колодний А. Н. Андрей Шептицький про будівництво Рідної Хати // Християнство і національна ідея. Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 1999. — С. 17-24.
 • Колодний А. Н. Життя Івана Музички – служіння Церкві і Україні. Стаття-передмова. // Музичка Іван. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. — К., 1999. — С. 8-29.
 • Колодний А. Н. Тлумачний словник. Предметний покажчик. Іменний покажчик. // Музичка Іван. Християнство в житті особи і народу. Вибрані твори. — К., 1999. — С. 375- 387.
 • Колодний А. Н. Релігійні вияви національного буття українців // Філософські обрії. — 1999. — № 1-2. — С. 168-185.
 • Колодний А. Н. Предмет курсу „Історія релігії в Україні” // Історія релігії в Україні. Колективна монографія. — К., 1999. — С. 21-30.
 • Колодний А. Н. Києво-Могилянська Академія – колиска української богословської думки // Історія релігії в Україні. Колективна монографія. — К., 1999. — С. 259-274.
 • Колодний А. Н. Релігійні вияви національної духовності українства // Історія релігії в Україні. Колективна монографія. — К., 1999. — С.571-589.
 • Колодний А. Н. Географія релігій в Україні // Історія релігії в Україні. Колективна монографія. — К., 1999. — С. 673-686.
 • Колодний А. Н., Здіорук С. І. Ідея національної церкви і національної релігії // Історія релігії в Україні. Колективна монографія. — К., 1999. — С. 687-698
 • Колодний А. Н. Плюрализм религиозной жизни в Украине: опыт и проблемы // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. — № 3. — К., 1999. — С. 76-79.
 • Колодний А. Н. Свобода в релігії: зізнання Юрія Кривоногова // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. — № 3. — К., 1999. — С. 130-131.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін мережі релігій України (1992-1999) // Релігійна свобода: природа, правові і державні гарантії. Науковий щорічник. — № 3. — К., 1999. — С. 174-177.
 • Колодний А. Н. Защита свободы совести на Украине //От политики государственного атеизма к свободе совести. Материалы семинара. — М., 2000. — С. 167-174.
 • Колодний А. Н. Вступ // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С.10-16.
 • Колодний А. Н. Предмет і об’єкт релігієзнавства // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 17-28.
 • Колодний А. Н. Структурні поділи і особливості релігієзнавства // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 28-36.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство і теологія // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 51-62.
 • Колодний А. Н. Принципи академічного релігієзнавства // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 63-87.
 • Колодний А. Н. Зародки науки про релігію // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 100-102.
 • Колодний А. Н., Кулик В. Вчення про релігію епохи середніх віків і Нового часу // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 102-105.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча думка України // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 113-121.
 • Колодний А. Н., Закович М. М. Питання походження світу в релігії // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 216-224.
 • Колодний А. Н. Релігія як історичне явище // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 295-309 .
 • Колодний А. Н. Закономірності релігійного процесу в Україні // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 321-324 .
 • Колодний А. Н. Особливості світових релігій // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 366-368.
 • Колодний А. Н., Бучма О. В. Компоненти релігійності // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 522-528
 • Колодний А. Н. Конфесійна структура і географія релігій України // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 702-710.
 • Колодний А. Н. Природа громадянської релігії // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 728-736.
 • Колодний А. Н. Християнство на межі тисячоліть // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 763-777.
 • Колодний А. Н., Здіорук С.І. Становлення національних церков як складова національного відродження // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 834-839.
 • Колодний А. Н., Закович М. М. Релігійна і релігієзнавча освіта // Академічне релігієзнавство. Колективна монографія. — К., 2000. — С. 854-858.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча освіта і релігієзнавче виховання // Філософія освіти ХХІ століття: проблеми і перспективи. Збірник праць. — К., 2000. — С. 219-224.
 • Колодний А. Н. Проблеми і перспективи християнства ХХІ століття // Християнство: контекст світової історії та культури. Науковий збірник. — К., 2000. — С. 45-56.
 • Колодний А. Н. Єдність у Христі – не церковне єднання // Християнство і проблеми сучасності. — К.,2000. — С. 113-120.
 • Колодний А. Н. Феномен релігії // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарних наук. — Вип. ІІІ. — Львів, 2000. — С. 180-185 .
 • Колодний А. Н., Закович М. М. Освіта в контексті свободи совісті // Релігійна свобода: гуманізм і демократизм законодавчих ініціатив у сфері свободи совісті. Науковий щорічник. — Число 4. — К., 2000. — С. 97-100.
 • Колодний А. Н., Головащенко С., Сарапін О. Релігієзнавство (програми нормативних курсів Національного університету „Києво-Могилянська Академія”). — К., 2000. — 88 с.
 • Колодний А. Н., Саган О. Н. Життя та творчість Арсена Річинського – самовіддане служіння Богу і Україні // Арсен Річинський. Проблеми української релігійної свідомості. — Тернопіль, 2000. — С. 9-47.
 • Колодний А. Н. Тлумачний словник. Іменний покажчик. Предметний покажчик // Арсен Річинський. Проблеми української релігійної свідомості. — Тернопіль, 2000. — С. 411-424.
 • Колодний А. Н. Принцип об’єктивності в релігієзнавстві // Наукові записки Полтавського педінституту. — Том ХVІІІ: Філософія і релігієзнавство. — К., 2000. — С. 73- 79.
 • Колодний А. Н. Християнство ХХІ століття // Християнство і особа. — К.-Тернопіль, 2000. — С. 6-13.
 • Колодний А. Н. Слово до читача часопису „Релігійна панорама” // Релігійна панорама. — 2000. — Червень. — С. 2-5.
 • Колодний А. Н. Релігійний світ на межі Тисячоліть // Релігійна панорама. — 2000. — Червень. — С. 28-34 .
 • Колодний А. Н. Сучасна карта релігій України // Релігійна панорама. — 2000. — Червень. — С. 45-48.
 • Колодний А. Н. Таблиця зміни мережі релігійних організацій (1992-2000 рр.) // Релігійна панорама. — 2000. — Червень. — С. 50-59.
 • Колодний А. Н. Центр релігійної інформації і свободи // Релігійна панорама. — 2000. — Червень. — С. 60-61.
 • Колодний А. Н. Підручник з академічного релігієзнавства // Релігійна панорама. — 2000. — № 3. — С. 61-65.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю з Патріархом Філаретом // Релігійна панорама. — 2000. — № 3. — С. 58-59.
 • Колодний А. Н. Соціальна функціональність релігійної обрядовості. Передслово // Бодак В. А. Релігійна обрядовість в її соціальних реаліях. — К.,2000. — С. 4.
 • Колодний А. Н. Свобода совісті для і в мас-медіа // Релігійна свобода: мас-медіа, школа і церква як суспільні фактори її утвердження. Науковий щорічник. — Число 5. — К., 2001. — С. 66-70.
 • Колодний А. Н. Свобода буття релігії в демократичній Україні // Християнство і мораль. Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 2001. — С. 6-11.
 • Колодний А. Н. Принцип об’єктивності в релігієзнавчих дослідженнях // Філософські обрії. — 2001. — № 5. — С.4-18.
 • Колодний А. Н. Християнство тільки починається // Історія релігії в Україні. Збірник праць. Книга ІІ. — Львів, 2001. — С. 71-75.
 • Колодний А. Н. Свобода совісті і преса // Актуальні проблеми державно-церковних відносин. Збірник статей. — К., 2001. — С. 13-21.
 • Колодний А. Н. Іван Павло ІІ про природу раціонального пізнання // Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали конференції. — К., 2001. — С. 129-134.
 • Колодний А. Н. Папа Римський Іван Павло ІІ. Короткий життєпис // Віра і розум – двоє крил людського духу. Матеріали конференції. — К., 2001. — С.3-4.
 • Колодний А. Н. Духовні засади християнства – основа поєднання його церков і течій // Екуменізм і проблеми міжконфесійних відносин в Україні. Збірник праць. — К., 2001. — С. 37-43.
 • Колодний А. Н. Ювілей Ісуса Христа і християнська духовність // Релігійна панорама. — 2001. — № 3. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Україна вшанувала свого Апостола // Релігійна панорама. — 2001. — № 3. — С. 55-56.
 • Колодний А. Н. Релігійна активність в Україні 2000 року зросла // Релігійна панорама. — 2001. — № 3. — С. 56-66.
 • Колодний А. Н. Всі різні – всі рівні // Релігійна панорама. — 2001. — № 4. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Закону України про свободу совісті та релігійні організації – 10 років // Релігійна панорама. — 2001. — № 5. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Ситуація в іудаїзмі України нагадує стан в її Православ’ї // Релігійна панорама. — 2001. — С.51-52.
 • Колодний А. Н. Папа Іван Павло ІІ відвідає Україну // Релігійна панорама. — 2001. — № 6. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Хроніка візиту Папи Римського Івана Павла ІІ в Україну // Релігійна панорама. — 2001. — С. 47-50.
 • Колодний А. Н. Релігія і Церква в десятилітті незалежної України// Релігійна панорама. — 2001. — № 7. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Десятиріччя академічного релігієзнавства України // Релігійна панорама. — 2001. — № 8-9. — С. 2-4.
 • Колодний А. Н. Іван Франко і релігія // Релігійна панорама. — 2001. — № 8-9. — С. 89-90.
 • Колодний А. Н. Принципи виготовлення часопису „Релігійна панорама” // Релігійна панорама. — 2001. — № 10. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Реалії християнської моралі // Релігійна панорама. — 2001. — № 11. – С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України першого року Третього тисячоліття // Релігійна панорама. — 2001. — № 12. — С. 62-3.
 • Колодний А. Н. Вітання учасникам конференції «Християнство на межі тисячоліть» // Християнство на межі тисячоліть. Матеріали конференції. — К., 2001. — С. 9.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Українське релігієзнавство в контексті світової релігієзнавчої науки // Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В. Гнатюка. — Серія: історія. — Вип. 4. — Тернопіль, 2002. — С. 8-15.
 • Колодний А. Н. Івану Шевціву – 75 // Українське релігієзнавство. — Вип. 21. — К., 2002. — С. 126-128.
 • Колодний А. Н. Національна мова як важливий чинник релігійного життя (за творчим доробком А. Річинського)// Духовність – народові. Альманах до 110-річчя від дня народження Арсена Річинського. — К-Тернопіль-Кременець, 2002. — С. 12-22.
 • Колодний А. Н. Життя і творчість Арсена Річинського — служіння Богу і Україні // Арсен Річинський. Проблеми української релігійної свідомості. 2-ге видання. — Тернопіль, 2002. — С. 11-50.
 • Колодний А. Н. Світ наукових пошуків Ст. Ярмуся // Степан Ярмусь. Досвід віри українця. Вибрані твори. — К., 2002. — С. 469-473.
 • Колодний А. Н. Ярмусь Степан. Коротка біографія // Степан Ярмусь. Досвід віри українця. Вибрані твори. — К., 2002. — С. 4-7.
 • Колодний А. Н. Іменний покажчик. Предметний покажчик до вибраних творів Ст. Ярмуся // Степан Ярмусь. Досвід віри українця. Вибрані твори. — К., 2002. — С. 478-486.
 • Колодний А. Н. Національна Церква як вияв національної ідентичності: український контекст // Релігійна свобода: свобода релігії і національна ідентичність. Науковий щорічник. — Число 6. — К., 2002. — С. 21-26 с.
 • Колодний А. Н., Олуйко В. М. Конфесійна і регіональна карта релігій України і Поділля// Релігія і Церква в Подільському регіоні: історія та сучасність. Збірник статей. — Хмельницький, 2002. — С. 5-19.
 • Колодний А. Н. Професору Петру Яроцькому – 70 // Українське релігієзнавство. — Вип. ХХІІ. — К., 2002. — С. 120-121.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство не є теологією // Релігійна панорама. — 2002. — № 1. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавець пізнає релігійні феномени // Релігійна панорама. — 2002. — № 2. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Зміна релігійної мережі України протягом останнього десятиліття // Релігійна панорама. — 2002. — № 3. — С. 2-5.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін релігійної мережі України в 1993-2002 роках // Релігійна панорама. — 2002. — № 3. — С. 41-47.
 • Колодний А. Н. Соціологічні дослідження релігійності віруючого України// Релігійна панорама. — 2002. — № 3. — С. 48-52.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавчі конференції як форма наукового пошуку // Релігійна панорама. — 2002. — № 4. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Релігійні меншини в умовах свободи віросповідань // Релігійна панорама. — 2002. — № 5. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча освіта в Україні // Релігійна панорама. — 2002. — № 6. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Внутрішні кризи конфесійної релігійності // Релігійна панорама. — 2002. — № 8-9. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Сутність і зміст релігієзнавства // Релігійна панорама. — 2002. — № 10. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю Президента Управління Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів О. Манжоса // Там само. — С. 53-55.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство як навчальна дисципліна //Релігійна панорама. — 2002. — № 11. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Академічні релігієзнавці в 2002 році // Релігійна панорама. — 2002. — № 12. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Ювілей Григорія Сковороди // Релігійна панорама. — 2002. — № 12. — С. 53.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю з Ачьютою Дас // Релігійна панорама. — 2002. — № 12. — С. 47-51.
 • Колодний А. Н. Християнство в духовних і культурних процесах сучасності // Науковий вісник Чернівецького університету.-Вип. 203-204: Філософія. — Чернівці, 2003. — С. 6-11.
 • Колодний А. Н. Християнство: входження в нове століття // Південний архів. Вип. ХІ: Історичні науки. — Херсон, 2003. — С. 60-67.
 • Колодний А. Н. Християнські засади національної культури // Історія української культури. — Том 3. — К., 2003. — С. 43-67.
 • Колодний А. Н. Бути християнином – служити Україні. Вступна стаття. // Іван Шевців. Християнська Україна. Вибрані твори. — К.-Дрогобич, 2003. — С. 11-16.
 • Колодний А. Н. Отець Іван Шевців. Короткий біографічний нарис // Іван Шевців. Християнська Україна. Вибрані твори. — К.-Дрогобич, 2003. — С. 453-460 .
 • Колодний А. Н. Предметний покажчик та Іменний покажчик до Вибраних творів о. Івана Шевціва // Іван Шевців. Християнська Україна. Вибрані твори. — К.-Дрогобич, 2003. — С. 461-467.
 • Колодний А. Н. Християнство за умов глобалізації // Людина і культура в умовах глобалізації. Науковий збірник. — К., 2003. — С. 302-311.
 • Колодний А. Н. Нинішній стан Православ’я України як вияв його історії // Релігійна свобода: релігія і церква в Україні – уроки минулого і проблеми сьогодення. Науковий щорічник. — Число 7. — К., 2003. — С. 80-83.
 • Колодний А. Н. Язичество як релігійний феномен// Українське релігієзнавство. — Вип. ХХVІІ- ХХVІІІ. — К., 2003. — С. 48-59.
 • Колодний А. Н. Національна Церква як вияв національного інтересу // Переяслав 1654 в історії Української Церкви. — К. Тернопіль, 2003. — С. 24-34.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. Religious Studies in Post-Soviet Ukraine // Religions,Churches and the scientifiс of religion Poland and Ukraine. — Krakow, 2003. — С. 147-161.
 • Колодний А. Н. Регіональна карта релігійної мережі України.// Державно-церковні відносини в Україні. Збірник праць. — Хмельницький, 2003. — С. 141-151.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. New Challenges for christianity in ХХІ centure east-european case // Challenges of Religioas Plurality for Eastern and Central Europe. — Львів, 2003. — С. 42-43
 • Колодний А. Н. Право на свободу релігієвибору // Релігійна панорама. — 2003. — № 1. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Різдво в світі й в Україні // Релігійна панорама. — 2003. — № 1. — С. 52-59.
 • Колодний А. Н. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів // Релігійна панорама. — 2003. — № 1. — С. 62-74.
 • Колодний А. Н. Конфесійна панорама України 2002 року// Релігійна панорама. — 2003. — № 2. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін релігійної мережі України // Релігійна панорама. — 2003. — № 2. — С. 61-64.
 • Колодний А. Н. Річниця Центру релігійної інформації і свободи// Релігійна панорама. — 2003. — № 3. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю заст. голови ВСО ЄХБ В. Матвіїва // Релігійна панорама. — 2003. — № 3. — С. 44-48.
 • Колодний А. Н. Регіональна карта релігійної мережі України (православ’я і католицизм) // Релігійна панорама. — 2003. — № 3. — С. 52-56.
 • Колодний А. Н. Конфесійне різноманіття України в регіональних зрізах // Релігійна панорама. — 2003. — № 4. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Регіональна карта релігійної мережі України (протестантизм і нехристиянські конфесії) // Релігійна панорама. — 2003. — № 4. — С. 57-59.
 • Колодний А. Н. Творча співпраця академічних і богословських релігієнавців // Релігійна панорама. — 2003. — № 5. — С. об. 2.
 • Колодний А. Н. Нові релігії на карті України // Релігійна панорама. — 2003. — № 5. — С. 44-49.
 • Колодний А. Н. Феномен релігієзнавчих конференцій // Релігійна панорама. — 2003. — № 6. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Забезпеченість культовими спорудами // Релігійна панорама. — 2003. — № 7. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча і релігійна періодика України//Релігійна панорама. — 2003. — № 8-9. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Українська релігійна діаспора Австралії // Релігійна панорама. — 2003. — № 10. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Україна — релігійно плюральна країна // Релігійна панорама. — 2003. — № 11. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Міжнародні гарантії свободи совісті // Релігійна панорама. — 2003. — № 12. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Рідна Українська Національна Віра // Релігійна панорама. — 2003. — № 12. — С. 76-86.
 • Колодний А. Н. Творчий спадок Івана Шевціва // Релігійна панорама. — 2003. — № 12. — С. 66.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. Theology and Religious studies in post-communist Ukraine (Historical Sources Modern Status and Perspectives of Cooperation) // Religion in Eastern Europe. — 2003. — № 6. — S. 1- 20.
 • Колодний А. Н. Кількість релігійних організацій України // Черній А. М. Релігієзнавство. — К., 2003. — С. 303-317.
 • Колодний А. Н. Громадянська релігія як кореляція громадянського суспільства // Науковий вісник Чернівецького університету. — Вип. 203-204 : Філософія. — Чернівці, 2004. — С. 3-7.
 • Колодний А. Н. Історіографія релігієзнавства: польський досвід // Українське релігієзнавство. — 2004. — № 30. — С. 79-83.
 • Колодний А. Н. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в умовах української демократії // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. — Число 8. — К., 2004. — С. 132-137.
 • Колодний А. Н. Релігія в Україні: переддень 2004 року // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. — Число 8. — К., 2004. — С. 146-148.
 • Колодний А. Н., Бабій М. Ю., Яроцький П. Л. Про дотримання конституційного принципу відокремлення школи від Церкви, розділення релігійної і світської освіти та збереження світського характеру державних закладів освіти України // Релігійна свобода: функціонування релігії в умовах свободи її буття. Науковий щорічник. — Число 8. — К., 2004. — С. 154-157.
 • Колодний А. Н. Християнські церкви України перед викликами світського суспільства. // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. — Вип. 14: Релігієзнавство. Культурология. Філософія. — К., 2004. — C. 211-217.
 • Колодний А. Н. Церква Ісуса Христа Святих останніх днів в Україні: історія постання і розвитку // Експорт релігії, трансляція віри: американські релігійні впливи в Європі. Збірник праць. — К., 2004. — С. 50-56.
 • Колодний А. Н.Іслам в його українському контексті: актуальність і проблеми // Українське релігієзнавство. — Вип. 31-32. — К., 2004. — С. 5-11.
 • Колодний А. Н. Київська Православна традиція як основа відродження Українського Православ’я // Київська традиція і Східний обряд в Україні. Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 2004. — С. 38-45.
 • Колодний А. Н. Концепція державно-церковних відносин в контексті демократизації українського суспільства // Державно-церковні відносини в контексті сучасного Європейського досвіду. Збірник праць. — К., 2004. — С. 119-124.
 • Колодний А. Н. Релігійний плюралізм і проблеми благодійництва // Актуальні питання соціально- значущої діяльності церков і релігійних організацій в Україні. — К., 2004. — С. 10-15.
 • Колодний А. Н. Поліконфесійність України – умова необхідності релігійної толерантності // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 31-46.
 • Колодний А. Н. Концепція державно-церковних відносин як засіб міжконфесійного порозуміння // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 121-126.
 • Колодний А. Н. Благодійність як сфера міжконфесійного порозуміння // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 92-97.
 • Колодний А. Н. ЗМІ – засіб формування міжконфесійної толерантності // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 97-111.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Діалог релігій як форма толерантизації міжконфесійних відносин // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 111- 121.
 • Колодний А. Н. Післяслово // Толерантність: сфера міжконфесійних відносин. Релігієзнавчий аналіз. — К., 2004. — С. 189.
 • Колодний А. Н., Гудима А. М., Саган О. Н. Конфіскат польського цензора з рукопису книги „Проблеми української релігійної свідомості” Арсена Річинського // Українське релігієзнавство. — 2004. — Вип. 29. — С. 139-143.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. Suczasnie neojazicznictwo ukraїnstwa jak wijaw jogo istoriї i transformaciї prirodnoї religiї // Polsro-ukrainskie badania religii. — Krakow, 2004. — S. 117-141.
 • Колодний А. Н. Нинішній стан Православ’я України як вияв його історії // Православ’я, наука, суспільство: проблеми взаємодії. Науковий збірник. — Черкаси, 2004. — С. 13-16.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Християнські Церкви України перед викликами світського суспільства // Наукові записки Національного педуніверситету ім. Драгоманова. — Вип. ХІV: Релігієзнавство, культурологія, філософія. — К., 2004. — С. 212-218.
 • Kolodny A. N., Filippovich L. A. Theology and Religious studies in the postcommunist Ukraine: Нistory, modern Status Perspectives // Numen. — 2004. — № 51. — С. 78-93
 • Колодний А. Н. Передмова до колективної монографії – десятої книги з десятитомника „Історія релігії в Україні”// Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 7-14.
 • Колодний А. Н. Конфесійна структура і географія релігій в Україні // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 14-40.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Релігія в контексті національного відродження // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 87-102
 • Колодний А. Н. Уроки могилянської доби у світлі стану Українського Православ’я сучасності // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 141-165.
 • Колодний А. Н., Закович М. М. Релігійна та релігієзнавча освіта // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 344-355
 • Колодний А. Н. Релігійне місіонерство і проблеми буття традиційних церков // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 400-411.
 • Колодний А. Н., Здіорук С. І. Ідея національної Церкви і національної релігії // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 485-497
 • Колодний А. Н. Проблеми і перспективи християнства ХХІ століття // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 546-558.
 • Колодний А. Н. Науковість у відтворенні історії релігії в Україні // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 559-569.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін мережі релігійних організацій України // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 571-581.
 • Колодний А. Н. Конфесійне різноманіття України в його регіональних зрізах // Релігія і Церква років незалежності України. — К., 2004. — С. 582-595.
 • Колодний А. Н. Національна Церква в процесах вибудови незалежної України // П’ятий конгрес Міжнародної Асоціації україністів. Соціально-гуманітарні науки. — Чернівці, 2004. — С. 125-130.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя світу 2003 року // Релігійна панорама. — 2004. — № 1. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Різдво Ісуса Христа в світі й Україні // Релігійна панорама. — 2004. — № 1. — С. 51-56.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю керівника Свідків Єгови України Р. Юркевича // Там само. — С. 60-64.
 • Колодний А. Н. Релігії України 2003 року // Релігійна панорама. — 2004. — № 2. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Тарасу Шевченку – 190 // Релігійна панорама. — 2004. — № 2. — С. 63.
 • Колодний А. Н. Нунцій Апостольської столиці Микола Етерович залишає Україну // Релігійна панорама. — 2004. — № 2. — С. 64.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін мережі релігійних організацій України (1992-2004) // Релігійна панорама. — 2004. — № 2. — С. 68-72.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавчі конференції як практичне релігієзнавство // Релігійна панорама. — 2004. — № 3. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Функціональність релігієзнавчого часопису // Релігійна панорама. — 2004. — № 4. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Толерантність міжконфесійних відносин і преса // Релігійна панорама. — 2004. — № 4. — С. 51-55.
 • Колодний А. Н. Хто такі методисти? // Релігійна панорама. — 2004. — № 4. — С. 66-77.
 • Колодний А. Н. Благодійницька діяльність релігійних організацій // Релігійна панорама. — 2004. — № 5. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю митрополита Андрія (Горака) // Релігійна панорама. — 2004. — № 5. — С. 46-50.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча освіта в Україні.// Релігійна панорама. — 2004. — № 6. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Громадянська релігія як корелят громадянського суспільства в Україні // Релігійна панорама. — 2004. — № 6. — С. 53-54.
 • Колодний А. Н. Відділення релігієзнавства – єдина академічна наукова установа України // Релігійна панорама. — 2004. — № 7. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Наукова продукція Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ // Релігійна панорама. — 2004. — № 7. — С. 66-70.
 • Колодний А. Н. Новоапостольська Церква // Релігійна панорама. — 2004. — № 7. — С. 71-77.
 • Колодний А. Н. Пам’яті Святомира Фостуна // Релігійна панорама. — 2004. — № 7. — С. 78-79.
 • Колодний А. Н. Думки про концепцію державно-церковних відносин в Україні // Релігійна панорама. — 2004. — № 8-9. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Парламент релігій світу як міжнародний досвід міжрелігійного спілкування // Релігійна панорама. — 2004. — № 8-9. — С. 62-66.
 • Колодний А. Н. Оперативна інформація про релігійне життя // Релігійна панорама. — 2004. — № 10. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Чи є караїми іудеями? // Релігійна панорама. — 2004. — № 10. — С. 74-75.
 • Колодний А. Н. Церква і політика в сучасній Україні // Релігійна панорама. — 2004. — № 11. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Пам’яті Г. С. Сковороди // Релігійна панорама. — 2004. — № 11. — С. 52.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя світу 2004 року // Релігійна панорама. — 2004. — № 12. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Благодійництво за умов релігійної плюральності // Релігійна панорама. — 2004. — № 12. — С. 56-59.
 • Колодний А. Н. Свобода совісті в освіті світської України // Українське релігієзнавство. — Вип. 36. — К., 2005. — С. 64-80.
 • Колодний А. Н., Бабій М. Ю., Яроцький П. Л. Про дотримання принципу відокремлення школи від церкви // Українське релігієзнавство. — Вип. 36. — К., 2005. — С. 140-147.
 • Колодний А. Н. Висновки-міркування по слідах міжнародної наукової конференції ”Релігійний компонент в світській освіті і вихованні”// Українське релігієзнавство. — Вип. 36. — К., 2005. — С. 358-363.
 • Колодний А. Н. Міжконфесійні та міжцерковні протистояння в незалежній Україні // Релігійна свобода: міжконфесійні відносини в умовах суспільно-політичних трансформацій в Україні. Наук. щорічник. — Число 9. — К., 2005. — С. 81-99.
 • Колодний А. Н. Спорудження Ступи як символу миру. Вступна стаття. // Священний Курган миру — Ступа. — К., 2005. — С. 2.
 • Колодний А. Н. Взаємодія Церкви і політики в реаліях України періоду виборчого процесу 2004 року // Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських виборів 2006. Збірник матеріалів конференції. — К., 2005. — С. 7-12.
 • Колодний А. Н. Підсумковий виступ на конференції „Церква і політика”// Церква і політика: від президентських виборів 2004 до парламентських виборів 2006. Збірник матеріалів конференції. — К., 2005. — С. 104-105.
 • Kolodny A. N. The Waus of the Contemporary Religious Renaissanse under Rising of Conficts and Making Peace // XIX th World Congress of the International Association for the History of Religions. The Book of Abstracts. — Tokyo, 2005. — S. 134.
 • Колодний А. Н. Стан і прогнози релігійних процесів в Україні // Південний архів. — Вип. ХІХ: Історичні науки. — Херсон, 2005. — С. 110-121.
 • Колодний А. Н. Атеїзм – це не антитеїзм // Релігійна панорама. — 2005. — № 1. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Білий Лотос (Черкаська громада буддистів). // Релігійна панорама. — 2005. — № 1. — С. 69-76.
 • Колодний А. Н. Релігії України 2004 року // Релігійна панорама. — 2005. — № 2. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін мережі релігійних організацій (1992-2005).// Релігійна панорама. — 2005. — № 2. — С. 62-67.
 • Колодний А. Н. Ставлення Президента України В. Ющенка до релігії і Церкви // Релігійна панорама. — 2005. — № 3. — С. об. 2.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю з головою громади Церкви Останнього Завіту В. Романюком // Релігійна панорама. — 2005. — № 3. — С. 34-35.
 • Колодний А. Н. Два обличчя релігійного відродження в пострадянських країнах: контекст України // Релігійна панорама. — 2005. — № 3. — С. 36-40.
 • Колодний А. Н. Християнські конфесії в контексті Помаранчевої революції в Україні // Релігійна панорама. — 2005. — № 3. —С. 40-44.
 • Колодний А. Н. Православним України Помісну Церкву // Релігійна панорама. — 2005. — № 4. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Пам’яті Івана Павла ІІ.// Релігійна панорама. — 2005. — № 4. — С.47-53.
 • Колодний А. Н. Папа Римський Бенедикт ХVІ: факти і міркування // Релігійна панорама. — 2005. — № 4. — С. 53-62.
 • Колодний А. Н. Буддистський орден Ніппондзан Мьоходзі // Релігійна панорама. — 2005. — № 4. — С.72-88.
 • Колодний А. Н. Понятійна толерантність в міжконфесійних відносинах // Релігійна панорама. — 2005. — № 5. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Інтерв’ю із старшим єпископом Української Християнської Євангельської Церкви Л. Падуном // Релігійна панорама. — 2005. — № 5. — С. 62-65.
 • Колодний А. Н. Що нині відомо про релігійну течію „Ашрам Шамбали”? // Релігійна панорама. — 2005. — № 5. — С. 66.
 • Колодний А. Н. Пам’яті О. Й. Филиповича // Релігійна панорама. — 2005. — № 5. — С. 79-80.
 • Колодний А. Н. Україні – Єдину Українську Православну Церкву // Релігійна панорама. — 2005. — № 6. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Зустріч Президента України В. Ющенка з главами церков – членами Всеукраїнської Ради церков і релігійних організацій // Релігійна панорама. — 2005. — № 6. — С. 72-79.
 • Колодний А. Н. Проблеми релігійного життя України // Релігійна панорама. — 2005. — № 7. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча аспірантура і докторантура // Релігійна панорама. — 2005. — № 7. — С. об.4.
 • Колодний А. Н. Загальнолюдська етика, а чи ж лише християнська? // Релігійна панорама. — 2005. — № 8-9. — С. Об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Важливе пошанування законів, а не правовий нігілізм // Релігійна панорама. — 2005. — № 10. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Релігійна спільнота Святого Духа учнів Вознесених Володарів // Релігійна панорама. — 2005. — № 10. — С. 68-79.
 • Колодний А. Н. Ми різні, але рівні // Релігійна панорама. — 2005. — № 10. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Релігія в національному житті українців // Релігійна панорама. — 2005. — № 12. — С. об.2-3.
 • Колодний А. Н. Християнство в умовах глобалізації // Філософія, Культура, Життя. Спецвипуск праць. — Дніпропетровськ. —2005. — C.35-39.
 • Колодний А. Н. Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства // Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. — К., 2005. — С. 5-32.
 • Колодний А. Н. Християнство на порозі нового тисячоліття // Християнство доби постмодерну. Колективна монографія. — К., 2005. — С. 300-309.
 • Колодный А. Н., Филипович Л. А. Караимская вера и её историческая судьба //Крымские караимы: историческая территория и этнокультура. Научный сборник. — Симферополь, 2005. — С. 41-50
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. Етнічні релігії // Релігієзнавство. Навчальний посібник. — К., 2006. — С. 45-55.
 • Колодний А. Н. Іслам і політика: кримський контекст // Науковий вісник Чернівецького університету. — Вип. 291-292: Філософія. — Чернівці, 2006. — С. 209-217.
 • Колодний А. Н. Іслам в контексті політичних реалій Криму // Українське релігієзнавство. — Вип. 37. — К., 2006. — С. 136-163.
 • Колодний А. Н. Свобода совісті в міжнародних правових гарантіях // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С.4.
 • Колодний А. Н. Понятійну толерантність в міжконфесійні відносини // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 8-9.
 • Колодний А. Н. Релігія в національному житті українців // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 10-11.
 • Колодний А. Н. Загальнолюдська етика, а чи ж лише християнська? // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 20-22.
 • Колодний А. Н. Слова Христові „Мир Вам!” - кредо міжконфесійних відносин // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 23-24.
 • Колодний А. Н. Від теоретичного релігієзнавства до практичного // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 24-29.
 • Колодний А. Н. Рівність релігій і толерантність їх відносин // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 29-30.
 • Колодний А. Н. Релігійна карта України 2005 року з огляду науковця // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 42-43.
 • Колодний А. Н. Два обличчя релігійного відродження // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 43-46.
 • Колодний А. Н. Релігійнежиття України 2005 року // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 46-48.
 • Колодний А. Н. Проблеми релігійного життя України 2005 року // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 48-49.
 • Колодний А. Н. Україні – Українську Помісну Православну Церкву // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 49-50.
 • Колодний А. Н. Проблеми постання в Україні Помісної Православної Церкви // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 50-52.
 • Колодний А. Н. Ставлення Президента України В. Ющенка до релігії і Церкви // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 58.
 • Колодний А. Н. Перша зустріч Президента України із членами Всеукраїнської Ради Церков // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 58-62.
 • Колодний А. Н. Важливе пошанування законів, а не правовий нігілізм // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 62-64.
 • Колодний А. Н. Друга зустріч В. Ющенка з релігійними діячами // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 64-68 .
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України потребує наукового осмислення // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 68-70.
 • Колодний А. Н. Церква і політика в сучасній Україні // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 71-72.
 • Колодний А. Н. Християнські конфесії в контексті Помаранчевої революції // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 72-74.
 • Колодний А. Н. Релігійне питання у передвиборчих програмах партій і блоків // Релігійна панорама. Спецвипуск. — К., 2006. — С. 95-99.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України 2005 року // Релігійна панорама. — 2006. — № 1. — С. об.2-3.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України складне і проблемне // Релігійна панорама. — 2006. — № 2. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Таблиця змін мережі релігійних організацій України // Релігійна панорама. — 2006. — № 2. — С. 43-47.
 • Колодний А. Н. Нова зустріч Президента В. Ющенка з релігійними діячами України // Релігійна панорама. — 2006. — № 2. — С. 59-67.
 • Колодний А. Н. Інокентіївці. // Релігійна панорама. — 2006. — № 2. — С. 77-80.
 • Колодний А. Н. Йти до інших зі словами: „Мир Вам!”// Релігійна панорама. — 2006. — № 3. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Доля „Релігійної панорами”// Релігійна панорама. — 2006. — № 3. — С. 4.
 • Колодний А. Н. Рівень і науковість українського релігієзнавства // Релігійна панорама. — 2006. — № 3. — С. 54-57.
 • Колодний А. Н. Релігійні питання в передвиборчих програмах партій і блоків // Релігійна панорама. — 2006. — № 3. — С. 65-67.
 • Колодний А. Н. Релігії мають більше спільного, ніж відмінного // Релігійна панорама. — 2006. — № 4. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Релігійна карта України 2005 року // Релігійна панорама. — 2006. — № 4. — С. 42-46.
 • Колодний А. Н. УПЦ МП – то загін Росії в Україні // Релігійна панорама. — 2006. — № 4. — С. 46-49.
 • Колодний А. Н. Наукова продукція Відділення релігієзнавства ІФ НАНУ 1996-2006 років // Релігійна панорама. — 2006. — № 4. — С. 58-65.
 • Колодний А. Н. Спільнота Сія-Світ // Релігійна панорама. — 2006. — № 4. — С. 71-77.
 • Колодний А. Н. Закону про свободу совісті України -15 // Релігійна панорама. — 2006. — № 5. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Академічне релігієзнавство України відзначає своє п’ятнадцятиріччя // Релігійна панорама. — 2006. — № 5. — С. 55-56.
 • Колодний А. Н. Ошо Радніш тайого вчення // Релігійна панорама. — 2006. — № 5. — С. 73-79.
 • Колодний А. Н. Українське релігієзнавство –практичний феномен // Релігійна панорама. — 2006. — № 6. — С. об 2-3.
 • Колодний А. Н. Шевченко для кожного українця без Церкви святий // Релігійна панорама. — 2006. — № 6. — С. 53-55 .
 • Колодний А. Н. Конфесійний плюралізм етапу постмодерну // Релігійна панорама. — 2006. — № 6. — С. 58-75.
 • Колодний А. Н. Сьогодні українського релігієзнавства // Релігійна панорама. — 2006. — № 7. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Міклухо-Маклай як божество // Релігійна панорама. — 2006. — № 7. — С. 53-54.
 • Колодний А. Н. Відповіді на запитання редактора газети „Магістраль”А. Петрової // Релігійна панорама. — 2006. — № 7. — С. 60-65.
 • Колодний А. Н. Церкви України в контексті її національного поступу // Релігійна панорама. — 2006. — № 8-9. — С. об. 2-3.
 • Колодний А. Н. Славний ювілей велета думки (І. Франко і релігія) // Релігійна панорама. — 2006. — № 8-9. — С. 42 – 46.
 • Колодний А. Н., Здіорук С. Ухвала ІV Всесвітнього Форуму українців. Секція „Релігія і Церква в Українському світі // Релігійна панорама. — 2006. — № 8-9. — С. 68-71.
 • Колодний А. Н. Життя з Богом і Україною в серці (до 80-річчя о. Івана Шевціва) // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С. 74-77.
 • Колодний А. Н. Листами читачів часопису „Релігійна панорама” і лист до них // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С. 2-3 об.
 • Колодний А. Н. Арсен Річинський – ідеолог Українського Православ’я // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С. 58-60.
 • Колодний А. Н. Україна не окраїна // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С. 6-7.
 • Колодний А. Н. Храми мормонів у світі // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С. 46-47.
 • Колодний А. Н., Здіорук С.І. Ухвала секції „Релігія і Церква в Українському світі” ІV Всесвітнього Форуму українців//Робочі матеріали ІV Всесвітнього Форуму українців. — (18-20. серпня 2006 року). — К., 2006. — С. 150—151.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми нинішнього релігійного життя України // Релігія і Церква в Українському світі. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Детермінанти і перспективи новітньої релігійності в контексті релігійного життя України // Новітні релігійні рухи в Європі та Україні. Науковий збірник. — К., 2006. — С. 12-15.
 • Колодний А. Н. Толерантизація міжконфесійних відносин: від теоретичного осягнення до практичної реалізації // Релігійна свобода: взємини держави і релігійних організацій – правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. — Число 10. — К., 2006. — С. 19-23.
 • Колодний А. Н. Політичні партії України в контексті міжкконфесійних відносин // Релігійна свобода: взємини держави і релігійних організацій – правові та політичні аспекти. Науковий щорічник. — Число 10. — К., 2006. — С. 107-111.
 • Kolodny A. N. The religious history of Ukraine as a part of Euro-Asian history. Abstracts. // 6EASR / IAHR Special Conference. – Bucharest, 2006. — С. 107-108.
 • Колодний А. Н. Церква як фактор збереження українства в діаспорі // Релігія і нація в суспільному житті України і світу. — К., 2006. — С. 150 – 169.
 • Колодний А. Н. Християнство в історичному бутті українства // Українське християнство: історія трагедій та уроки сьогодення (1596-1686-1946). Науковий збірник. — К.-Тернопіль, 2006. — С. 6-13.
 • Колодний А. Н. Світськість державної освіти демократичної України // Філософія освіти. — 2006. — № 1. — С. 192-208.
 • Колодний А. Н. Мова церковно-релігійного життя українства // Українці: світова нація перед викликами ХХІ століття. Збірка статей. — К., 2006. — С. 258-272.
 • Колодний А. Н. Леву Силенку –85 // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С.22-23.
 • Колодний А. Н. Сковорода як протестант // Релігійна панорама. — 2006. — № 10. — С.17.
 • Колодний А. Н. Сведенборгці // Релігійна панорама. — 2006. — № 11. — С. 64-79
 • Колодний А. Н. П’яті Річинські читання // Релігійна панорама. — 2006. — № 11. — С. 60-61.
 • Колодний А. Н. Чи є мусульмани загрозою спокою світу й України? // Релігійна панорама. — 2006. — № 11. —С. 2-3 об.
 • Колодний А. Н. Практичне релігієзнавство: сутність і функціональність // Релігійна панорама. — 2006. — № 12. — С. 2-3 об.
 • Колодний А. Н. Вступ // „Академічне релігієзнавство України”. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча думка України: її історія і сьогодення //„Академічне релігієзнавство України”. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Академічна релігієзнавча інституція // „Академічне релігієзнавство України”. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми релігієзнавчої науки // „Академічне релігієзнавство України”. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча наука і релігієзнавча освіта // „Академічне релігієзнавство України”. — К., 2006.
 • Колодний А. Н. Новітнє „Біле Братство” // Бюлетень релігійної інформації. — 2006. — № 11. — С. 61-63.
 • Колодний А. Н. Бути християнином – служити Україні // Шевців Іван. Opera Omnia. Том І. — Sydney (Australia), 2006. — С. 1-3.
 • Колодний А. Н. Релігійна карта України з точки зору науковця // Матвєєв В. О. Релігієзнавство. — 2006. — С. 219-229.
 • Колодний А. Н. Українське Православ’я з поглядів Арсена Річинського // Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. — К.-Кременець, 2007. — Стор. 85-96.
 • Колодний А. Н. Вступ. Пам’яті А. Річинського // Арсен Річинський – видатний український громадський діяч і науковець-релігієзнавець. Наук. збірник. — К.-Кременець, 2007. — Стор. 7-9.
 • Колодний А. Н. Церква має виявляти свою любов до ближнього // Релігійна панорама. — 2007. — № 1. — С. 2-3 обк.
 • Колодний А. Н. Професору Івану Музичці – 85 // Релігійна панорама. — 2007. — № 1. — С. 66-69.
 • Колодний А. Н. Релігійна карта України 2006 року // Релігійна панорама. — 2007. — № 2. — С. 2-3 обк.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України // Релігійна панорама. — 2007. — № 2. — С. 66-74.
 • Колодний А. Н. Сакральне майно треба берегти // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 2-3 обк.
 • Колодний А. Н. Київський муфтіят в контексті духовного життя волжських татар України // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 75-78.
 • Колодний А. Н. Релігійне місіонерство: релігієзнавче і правове бачення // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 52-55.
 • Колодний А. Н. Насиченість релігійної мережі України // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 56-57.
 • Колодний А. Н. Вшануймо пам’ять А. Річинського по його заслугах // Релігійна панорама. — 2007. — № 3. — С. 66-67.
 • Колодний А. Н. Колезі – історику релігії в Україні та діаспорі отцю Івану Шевціву // Opera Omnia. Volume ІІ. – Sydneu (Аustralіa),2007. — С. 178.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України в його виявах і проблемах // Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження. Наук. зб. за ред. А. Колодного і А. Гудими. — К-Тернопіль, 2007. — С.5-17.
 • Колодний А. Н. Конфесійне багатоманіття України в контексті духовного і національного відродження // Релігійна панорама. — 2007. — № 4. — С. 51-53.
 • Колодний А. Н. Українське рілігієзнавство: здобутки, проблеми та функціональність. // Релігійна панорама. — 2007. — № 4. — С. 53 – 65.
 • Колодний А. Н. Пам’яті професора Михайла Гайковського// Релігійна панорама. — 2007. — № 4. — С. 66-67.
 • Колодний А. Н. Вчення Григорія Грабового як неорелігія // Релігійна панорама. — 2007. — № 4. — С. 68 – 75.
 • Колодний А. Н. Московсько-Православна Церква України – вірна слуга імперської Церкви Росії // Релігійна панорама. — 2007. — № 4. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України // Лешан В. Короткий релігієзнавчий словник. — Чернівці, 2007. — С. 120-128.
 • Колодний А. Н. Ювілейні дати Православних спільнот України // Релігійна панорама. — 2007. — № 5. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Феномен християнського постмодерну// Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління і права. — Випуск 3/2007. – Хмельницький, 2007. – С.312-323.
 • Колодний А. Н. Українська Асоціація релігієзнавців: діяльність і проблеми // Релігійна панорама. — 2007. — № 6. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство – перспективний фах // Релігійна панорама. — 2007. — № 6. —4 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Звітно-виборча конференція Української Асоціації релігієзнавців // Релігійна панорама. — 2007. — № 6. — С. 61-63.
 • Колодний А. Н. Растафарі: релігія чи субкультура? // Релігійна панорама. — 2007. — № 6. — С. 68-77.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавчий непрофесіоналізм української журналістики// Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — 2-4 стор обкл.
 • Колодний А. Н. Що таке протестантизм? Хто такі протестанти? // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С.52-63.
 • Колодний А. Н. Вчення Сатья Саї Баби // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С. 64-80.
 • Колодний А. Н. Проблеми плюральності релігійного життя України.// Релігійна свобода. Науковий щорічник. — 2007. — № 11. —С. 4-9.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми релігійного життя України // Україна в нас єдина. Науковий збірник. — К., 2007. — С. 147-150.
 • Колодний А. Н. Імідж України в релігійному світі // Релігійна панорама. — 2007. — № 8-9. — 2-4 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Замовна стаття „Віра в атеїзм”// Релігійна панорама. — 2007. — № 8-9. — С. 6-7.
 • Колодний А. Н. Церква Московського Патріархату відзначає День хрещення Русі. // Релігійна панорама. — 2007. — № 8-9. — С. 15.
 • Колодний А. Н. Атеїзм як духовний феномен має право на свободу свого буття // Релігійна панорама. — 2007. — № 8-9. — С. 50.
 • Колодний А. Н. Пам’яті Фрідріха Овсієнка // Релігійна панорама. — 2007. — № 8-9. — С. 80.
 • Колодний А. Н. Українську Україну треба боронити. // Релігійна панорама. — 2007. — № 10. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Виють вороги українства… // Релігійна панорама. — 2007. — № 10. — С. 11-13.
 • Колодний А. Н. Іслам треба вивчати, а не замовчувати його // Релігійна панорама. — 2007. — № 10. — 55-56.
 • Колодний А. Н. Рятуймо Україну! // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н., Андросова В. Хасидизм // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — С. 62-77
 • Колодний А. Н. Релігієзнавча неосвіченість журналістської братії України // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — С.2-3.
 • Колодний А. Н. Російські і проросійські сили в Криму // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — С. 9-10.
 • Колодний А. Н. Кримські татари… повертаються в Україну // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — С.18-19.
 • Колодний А. Н. Олексій ІІ виявляє свої імперсько-колонізаторські зазіхання на Україну // Релігійна панорама. — 2007. — № 11. — С. 26-27.
 • Колодний А. Н. Толерантність відносин як риса української поліконфесійності // Релігія і Церква в сучасних українських реаліях. — К., 2007. — С. 304-310.
 • Колодний А. Н. Язичництво і неоязичництво // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 72-79.
 • Колодний А. Н. Іван Плющ якщо не злодій, то зло дій // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С.4-5.
 • Колодний А. Н. В Росії з’явився новий Владика // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 22-23.
 • Колодний А. Н. Конфесійна карта України в її проблемах і перспективах // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 36 – 41.
 • Колодний А. Н. Чи є мормони християнами? // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 60-63.
 • Колодний А. Н., Яроцький П., Недавня О. Релігійна історія України в її датах // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 60 -63
 • Колодний А. Н. Григорію Сковороді – 285 // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 71.
 • Колодний А. Н. Архієрейський Собор УПЦ МП // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С.8-9.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавчий потяг успішно рухається // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — 2-3 стор. обкл.
 • Колодний А. Н. Релцігієзнавчий слон успішно рухається // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. „Це моя справа”,- сказав Іуда Іван Плющ // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С.4-5.
 • Колодний А. Н. Відбувся Архієрейський Собор УПЦ МП // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 8-9.
 • Колодний А. Н. В Росії з’явився новий владика // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 20-21.
 • Колодний А. Н. Конфесійна карта України в її проблемах і перспективах // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С.35-40.
 • Колодний А. Н. Чи є мормони християнами? // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 59-62.
 • Колодний А. Н., Недавня О., Яроцький П. Релігійна історія України в її датах // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 63-68.
 • Колодний А. Н. Григорій Сковорода. До 285-річчя від дня народження // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С.69.
 • Колодний А. Н. Язичництво і неоязичництво // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 70-77.
 • Колодний А. Н. Відзначення свята Миколая // Релігійна панорама. — 2007. — № 12. — С. 79-80.
 • Колодний А. Н. Релігійний постмодерн в християнстві // Сучасна релігійність: зміст, стан, тенденції. Наук. збірник. — Луцьк, 2007. — С. 84-93.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України в його виявах і проблемах: всеукраїнські і локальні акцентуації // Південний архів. — Вип. ХХVІ. — Херсон, 2007. — С. 268-275.
 • Колодний А. Н. 1020-річчя прийняття християнства Києвом // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С. 5-6.
 • Колодний А. Н. Засновник і духовний батько РУНВіри // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С.20-21.
 • Колодний А. Н. Що таке Рахманівський Великдень // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С.67.
 • Колодний А. Н. Українському релігієзнавству – світове визнання // Релігійна панорама. — 2007. — № 7. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Українська Автокефальна Православна Церква-канонічна // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С. 67-79.
 • Колодний А. Н. Плекаймо свою незалежність! // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Отець Ігор Яцків застерігає від старцювання // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С.2-3.
 • Колодний А. Н. Пограбування храмів і спалення їх продовжується // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С.4.
 • Колодний А. Н. Главам Церков треба виявляти коректність // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С.10-11.
 • Колодний А. Н. Мовчання – ознака згоди // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С.14.
 • Колодний А. Н. Чи був Ісус Христос прибульцем із Космосу? // Релігійна панорама. — 2008. — № 1. — С. 64-67.
 • Колодний А. Н. Громадянська релігія як засіб вирішення проблем міжконфесійного діалогу // Релігійна свобода. — 2008. — № 2. — С. 55-59.
 • Колодний А. Н. Релігійна карта України на початок 2008 року // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С. 2-4 обкл.
 • Колодний А. Н. Не проконсультувавшись, Президент повернувся з Москви із нічим // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Львівські баптисти утворили якийсь інститут релігієзнавства… // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С. 11-12.
 • Колодний А. Н. Документ монастиря з Підгірців // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С.21-23.
 • Колодний А. Н. Журналісти помилково ототожнюють рунвірів і рідновірів // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С. 28.
 • Колодний А. Н. Доля українського рідновірства // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С.56-59.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавці вивчають конфесії, а не вигороджують їх // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С.60-62.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України // Релігійна панорама. — 2008. — № 2. — С. 62-72.
 • Колодний А. Н. Релігія – невід’ємний компонент соціуму // Релігія та Соціум. — Чернівці, 2008. — № 1. — С. 3.
 • Колодний А. Н. Постмодерн у контексті історії християнства // Науковий вісник Чернівецького університету. Випуск 389-390: Філософія. — Чернівці, 2008. — С. 3-8.
 • Колодний А. Н. Моральність особи зумовлюється не її релігійністю // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Статті про гнітючі події криміналу священиків // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 4-5.
 • Колодний А. Н. Знахабнілі ченці із монастиря в Підгірцях // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С.12-13.
 • Колодний А. Н. В Україну приїздив Лев Силенко // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С.18-19.
 • Колодний А. Н. З 46 року до н. е. починається відлік високосних років // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. —С.36.
 • Колодний А. Н. Свою історичну автобіографію Україна має писати і боронити сама // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 48-51.
 • Колодний А. Н. Главі українських греко-католиків 75 // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 51-52.
 • Колодний А. Н. Анафема гетьмана Івана Мазепи має політичний, а не духовний підтекст // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 55-59.
 • Колодний А. Н. Що таке кошерна їжа? // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С.60-61.
 • Колодний А. Н. Християни-покутники // Релігійна панорама. — 2008. — № 3. — С. 62.
 • Колодний А. Н. Міжнародний стандарт свободи совісті // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Святкування християнських свят має бути духовною подією // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 5-6.
 • Колодний А. Н. Концепція «Бог вмер!» в західному богослов’ї // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С.6-7.
 • Колодний А. Н. Полтава вшановує патріарха УАПЦ Мстислава// Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 8-9.
 • Колодний А. Н. Кримська влада ігнорує духовні потреби кримських татар// Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С.10.
 • Колодний А. Н. Багатоженство не для ЦІХСОД // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 25.
 • Колодний А. Н. Московський Патріархат хресними ходами утверджує свою канонічну територію. // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 35.
 • Колодний А. Н. На Всеукраїнському форумі інтелігенції // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 61-62.
 • Колодний А. Н., Филипович Л. О. АУМ Сінрікьо // Релігійна панорама. — 2008. — № 4. — С. 75-80.
 • Колодний А. Н. Ярмусь Степан. Коротка біографія // Віра й культура. — № 14. — Вінніпег (Канада), 2008. — С. 9-14.
 • Колодний А. Н. Фактори плюральності релігійного життя України // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — 2-3 стор. обл.
 • Колодний А. Н. Жупел Ватикану вип’ячують промосковсько православні // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С. 3-4
 • Колодний А. Н. Народ сам зробив Тараса Шевченка Апостолом нації // // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С.5.
 • Колодний А. Н. Шахрайство і шулерство з визначенням «великих українців»// Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С.7-8.
 • Колодний А. Н. Тоталітарні і деструктивні секти: це реальність чи зла вигадка? // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С. 36-37.
 • Колодний А. Н. Греко-Католицька Церква не хоче бути українською? // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С.53-54.
 • Колодний А. Н. Проблеми мови церковно-релігійного життя // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С. 57.
 • Колодний А. Н. Опыт украинских религиеведов // Релігійна панорама. — 2008. — № 5. — С. 60-68.
 • Колодний А. Н. Поява нових релігійних течій – вияв потреби змін // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Козацтво як гра дорослих дядь // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 2-4.
 • Колодний А. Н. Реваншистські настрої щодо України Президента РФ Д. Медведєва // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 4-5.
 • Колодний А. Н. Пастор-обманщик із Вишневого // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 20-21.
 • Колодний А. Н. Шведські лютерани // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 72-77.
 • Колодний А. Н. Моральне обличчя священнослужителя // Релігійна панорама. — 2008. — № 6. — С. 52-54.
 • Колодний А. Н. Плюральность религиозной жизни Украины: исторический и современный контекст // Духовность и толерантность как основа стабильности общества. Науч. сборник. — Алматы, 2008. — С. 286-297.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах // Історія релігії в Україні. — Том 1. — Львів, 2008. — С. 742-749.
 • Колодний А. Н. Вітання фестивалю «Караї збирають друзів» // Наш путь «Крым» и «Крымские караимы». — Симферополь, 2008. — С. 209-210.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми релігійного життя нинішньої України // Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 5-11.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України в багатоманітні його виявів // Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. — К., 2008. — С.12-23.
 • Колодний А. Н. Конфесійна карта України: конфесійні та регіональні зрізи. // Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 23-48.
 • Колодний А. Н. Плюральність релігійного життя України // Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 211-219.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України // Україна релігійна. Книга перша: Стан релігійного життя України. — К., 2008. — С. 426-436.
 • Колодний А. Н. Постмодерн в історії християнства // Релігійна свобода. — 2008. — № 13. — С. 6-14.
 • Колодний А. Н. Церква в контексті національного самовизначення українців // Релігія та Соціум. — Чернівці, 2008. — № 2. — С. 42-48.
 • Колодний А. Н. Колонізація під опікою церкви // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 2-4 обк.
 • Колодний А. Н. Нагорода Президента // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 2-3.
 • Колодний А. Н. Під час виборів Президента // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 11-12.
 • Колодний А. Н. Кому служить Московська Православна Церква? // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 14-15.
 • Колодний А. Н. Хто такі пофігісти або нефори? // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 28-29.
 • Колодний А. Н. «Недоювілей» хрещення Київської Русі // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 63 – 84.
 • Колодний А. Н. Річниця Коліївщини // Релігійна панорама. — 2008. — № 8-9. — С. 104.
 • Колодний А. Н. Проблеми толерантності міжконфесійних відносин в Україні // Українське релігієзнавство. — 2008. — № 47. — С. 5-12.
 • Колодний А. Н. Літні священики українських церков // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С.2.
 • Колодний А. Н. Храми продовжують горіти // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 3-4.
 • Колодний А. Н. Вирішення українського церковного питання // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С.6-7.
 • Колодний А. Н. Мовчання – ознака згоди // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С.8-9.
 • Колодний А. Н. Звернення Предстоятеля УПЦ МП // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 9.
 • Колодний А. Н. Апостольська Столиця гендлює долею Україн. церков // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 13.
 • Колодний А. Н. Хасиди знову їдуть до Умані // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 18-19.
 • Колодний А. Н. Софрону Мудрому – 85 // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 58.
 • Колодний А. Н. Анастасіївці // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С.73-88.
 • Колодний А. Н. Законодавче закріплення свободи віросповідань // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С.55.
 • Колодний А. Н. Проблеми вибудови національної церкви України // Релігійна панорама. — 2008. — № 10. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Арсен Річинський про національну церкву як чинник національного буття // Арсен Річинський і проблеми Помісної Української Церкви. — Тернопіль, 2008. — С. 14-22.
 • Колодний А. Н. Християнство тільки починається// Університетські наукові записки. Часопис ХУУП. — 2008. — Вип. 2. — С. 372-378.
 • Колодний А. Н. Шляхи толерантизації міжконфесійних відносин. // Релігійна свобода. Спецвипуск—2008. — К., 2008. — С.30-34.
 • Колодний А. Н. Релігія і національна безпека України // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С. 2 – 3 обкл.
 • Колодний А. Н. Антиукраїнський шабаш біля церковних братств// Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С.2.
 • Колодний А. Н. Дивиденти Варфоломія І від поїздки в Київ// Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С.7.
 • Колодний А. Н. Архієреї Півдня і Сходу України формують сепаратизм// Релігійна панорама. — 2008. — № 11. —С.7-8.
 • Колодний А. Н. В. Ющенко за Всеправославну нараду в Києві // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С. 8-9.
 • Колодний А. Н. Помаранч. революція – духовна революція українців // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С.30—33.
 • Колодний А. Н. Марія ДЕВІ Христос стала Вікторією Преображенською // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С.39-49.
 • Колодний А. Н. Арсен Річинський і Українське Православ’я // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С. 57-58.
 • Колодний А. Н. М. Паночко в українських релігієзнавців // Релігійна панорама. — 2008. — № 11. — С. 58-59.
 • Колодний А. Н. Стан і проблеми релігійного життя України // Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. — К., 2008. — С.5-11.
 • Колодний А. Н. Релігійне життя України в його ближній перспективі // Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. — К., 2008. — С.12-22.
 • Колодний А. Н. Толерантизацічя міжконфесійних відносин в Україні // Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. — К., 2008. — С.78-83.
 • Колодний А. Н. Неоязичництво-рідновірство України в його суті і перспективах// Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. — К., 2008. — С. 239-253.
 • Колодний А. Н. Конфесії України в контексті міжнародних релігійних реалій // Україна релігійна. Книга друга: Прогнози релігійного життя України. — К., 2008. — 301-313.
 • Колодний А. Н. Релігійні вияви на теренах України року 2008 // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С. 2-4 обкл.
 • Колодний А. Н. Християнськість Президента В. Ющенка // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С. 5-6.
 • Колодний А. Н. Росія плаче за монархією // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С.20.
 • Колодний А. Н. Помер Патріарх РПЦ Олексій ІІ // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С.24-25.
 • Колодний А. Н. Періодизація історії релігії і її типологізація // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С.48-5о.
 • Колодний А. Н. Загальні закономірності еволюції релігії // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С.50-54.
 • Колодний А. Н. Світові релігії // Релігійна панорама. — 2008. — № 12. — С. 58-60.
 • Колодний А. Н. Прогнози перспектив релігійного життя України // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства. — К., 2008. — С. 49-57.
 • Колодний А. Н. Прогнози ближніх перспектив релігійного життя України // Релігійна свобода. Наук. щорічник № 14. – К., 2009.
 • Колодний А. Н. На Україну повернусь // Релігійна панорама. — 2009. — № 1. — С. 2-3 обкл.
 • Колодний А. Н. Засновник і духовний Вчитель Рунвіри// Релігійна панорама. — 2009. — № 1. — С.25.
 • Колодний А. Н. ЗМІ продовжують парламентські дебати // Релігійна панорама. — 2009. — № 1. — С 47-48.
 • Колодний А. Н., Мартьянов П. Церква Назарянина // Релігійна панорама. — 2009. — № 1. — С. 68-79.
 • Колодный А. Н. Конституирование практического религиеведения в рамках академической науки и высшего образования Украины // Религиоведение на постсоветском пространстве. — Волгоград: БАРС, 2009.
 • Колодний А. Н. Релігійне сьогодення України. Вибрані праці. – К., 2009. – 380 с.
 • Колодний А. Н. Маємо соте число «Релігійної панорами» // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 2-4 обкл.
 • Колодний А. Н. Безвідповідальність перед Україною // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С.4-5.
 • Колодний А. Н. На Буковині появилась національність «слов’янин»// Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 7-9.
 • Колодний А. Н. Адвентистський пастор з Кам’янця // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 11-12.
 • Колодний А. Н. Патріарх Кирило і Україна // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 40-45.
 • Колодний А. Н. Виховувати на героїці, а не на поразках // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 45-47.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України на початок 2009 року // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С. 53-58.
 • Колодний А. Н. Релігійна мережа України. Таблиця змін 1992-2008роки // Релігійна панорама. — 2009. — № 2. — С.58-68.
 • Колодний А. Н. Заклик до всіх або СА ІІ 2а ІІ // Релігійна панорама. — 2009. — № 3.
 • Колодний А. Н. Громадянська релігія як екуменічна перспектива // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. — К., 2009.
 • Колодний А. Н. Церква в процесах національного самовизначення українців // Релігія в контексті соціокультурних трансформацій України. — К., 2009.
 • Колодний А. Н. Предмет релігієзнавства як гуманітарної науки // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство в його дисциплінарних виявах // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Релігієзнавство і теологія // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Практичне релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми українського релігієзнавства // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н., Бучма О. Релігієзнавчі дисертації 2008 року. // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Апостол українців // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 49.
 • Колодний А. Н. Громадянська релігія як екуменічна перспектива // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 50. — С. 71-78.
 • Колодний А. Н. Церква в процесах національного самовизначення українців // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 50. — С. 175-182.
 • Колодний А. Н. Християнство і контексті історії духовної ситуації в Європі. // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 51. — С. 86-101.
 • Колодний А. Н. Проблеми релігієзнавчої науки і освіти // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — С. 155-158.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. О. Релігієзнавство: підручники і навчальні посібники // Українське релігієзнавство. — 2009. — № 52. — С. 158-161.
 • Колодний А. Н. Предмет релігієзнавства як гуманітарної науки //Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За науковою редакцією доктора філософських наук, професора Анатолія Колодного / Українське релігієзнавство. — К., 2009.- Спецвипуск 2009-1. — С. 4-8.
 • Колодний А. Н. Практичне релігієзнавство як нова дисциплінарна складова фаху //Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За науковою редакцією доктора філософських наук, професора Анатолія Колодного / Українське релігієзнавство. — К., 2009.- Спецвипуск 2009-1. — С. 212-215.
 • Колодний А. Н. Актуальні проблеми українського релігієзнавства. //Дисциплінарне релігієзнавство. Колективна монографія. За науковою редакцією доктора філософських наук, професора Анатолія Колодного / Українське релігієзнавство. — К., 2009.- Спецвипуск 2009-1. — С. 215-219.
 • Колодний А. Н. Релігія як історичне явище // Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За науковою редакцією докторів філософських наук, професорів Анатолія Колодного та Людмили Филипович / Українське релігієзнавство. — К., 2009. — Спецвипуск 2009-2. — С. 18-35.
 • Колодний А. Н. Феномен світових релігій // Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За науковою редакцією докторів філософських наук, професорів Анатолія Колодного та Людмили Филипович / Українське релігієзнавство. — К., 2009. — Спецвипуск 2009-2. — С. 84-87.
 • Колодний А. Н. Буддизм – релігія без віри в надприродне// Конфесіологія релігії. Колективна монографія. За науковою редакцією докторів філософських наук, професорів Анатолія Колодного та Людмили Филипович / Українське релігієзнавство. — К., 2009. — Спецвипуск 2009-2. — С. 87-94.
 • Колодний А. Н. Християнство на порозі Третього тисячоліття // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу». — № 56. — 2010.
 • Колодний А. Н. Релігія у світі глобалізації // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Релігія у світі культурно-цивілізаційного діалогу». — № 56. — 2010.
 • Колодний А. Н. Ісламознавство як складова українського релігієзнавства // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Іслам в його проблемах і трансформаціях». — Спецвипуск 1. — 2010.
 • Колодний А. Н. Мусульманська загроза: ілюзія чи реальність? // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Іслам в його проблемах і трансформаціях». — Спецвипуск 1. — 2010.
 • Колодний А. Н. Феномен релігійних відносин. // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Міжконфесійні відносини поліконфесійної України». — Спецвипуск 1. — 2011.
 • Колодний А. Н. Багатоконфесійність України: формування і стан // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Міжконфесійні відносини поліконфесійної України». — Спецвипуск 1. — 2011.
 • Колодний А. Н. Трансформаційні процеси на конфесійній карті України // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Міжконфесійні відносини поліконфесійної України». — Спецвипуск 1. — 2011.
 • Колодний А. Н., Филиппович Л. О. Природа релігійних процесів сучасності // Українське релігієзнавство. Тематичний випуск «Релігійні процеси в перспективі їх виявів». — № 61. — 2012.
 • Колодний А. Н. Іван Шевців – науковець, українець-патріот. // Українське релігієзнавство. — № 62-63. — 2012.

КОММЕНТАРИИ
Написать комментарий

НАШИ ЛЮДИ